Bayburt Üniversitesi Bap Uygulama Yönergesi
 

BAYBURT ÜNİVERSİTESİ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ (BAP) UYGULAMA YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

Madde 1 – Bu yönergenin amacı; Bayburt Üniversitesi öğretim üyeleri ile doktora ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış araştırmacılar tarafından hazırlanan bilimsel araştırma proje tekliflerinin değerlendirilmesi, kabulü, desteklenmesi, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi, sonuçlarının değerlendirilmesi ve kamuoyuna duyurulması ile ilgili usul ve esasları düzenlemektedir.

Kapsam

Madde 2 – Bayburt Üniversitesi’nin vizyonu ve misyonuna uygun olarak üniversite bünyesinde yürütülecek olan bilimsel projeler aşağıda verilen tanımlı gruplara göre ele alınır ve değerlendirilir.

a)  Bilimsel Araştırma ve Geliştirme Destekleme Programı Projeleri: Öğretim elemanlarının bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetlerini içeren projelerdir.

b) Çok Disiplinli Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Değişik bilimsel alanları içeren ve Bayburt Üniversitesi bünyesindeki değişik bilim dallarındaki öğretim elemanlarının ortaklaşa gerçekleştirmek üzere hazırladıkları araştırma ve geliştirme projeleridir.

c)  Eğitim ve Öğretim Kalitesini Geliştirme Programı Projeleri: Bayburt Üniversitesi öğretim elemanlarının verdikleri derslerle ilgili eğitim ve öğretim kalitesini arttırmak ve modern teknolojileri kullanmak amacıyla hazırladıkları projelerdir.

ç)  Genç Araştırmacıları Destekleme Programı Projeleri: Doktorasını tamamlamış ve otuz altı (36) yaşını doldurmamış genç öğretim elemanlarının bilimsel araştırma ve geliştirme projelerini kapsayan programdır.

d) Lisansüstü Tezlerini Destekleme Programı Projeleri: Bayburt Üniversitesi’ne bağlı enstitülerde Yüksek Lisans, Doktora ve Sanatta Yeterlilik eğitimi programlarında lisansüstü tez önerisi ilgili enstitü tarafından kabul edilen ve tez danışmanlarınca yönetilen araştırma projeleridir.

e)  Sanayi ile İlgili Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Bayburt Üniversitesi öğretim elemanlarının kısmen veya tümüyle sanayi kuruluşlarından destek alarak başlattıkları projelerdir.

f)  Uluslararası Araştırmaları Destekleme Programı Projeleri: Kısmen veya tümüyle uluslararası kuruluşlar tarafından desteklenen veya Avrupa Birliği Çerçeve programları kapsamında olan projelerdir.

g)  Uluslararası İşbirliğini Destekleme Programı Projeleri: Üniversitemiz öğretim elemanlarının uluslararası bilimsel etkinliklere katılımını desteklemek amacıyla oluşturulan projelerdir.

Dayanak

Madde 3 – Bu yönerge; 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu’nun 4684 sayılı kanunla değişik 58. Maddesine dayanılarak düzenlenen ve Resmi Gazete’nin 10.04.2002 tarihli ve 24722 sayılı nüshasında yayınlanan “Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkında Yönetmelik’’ ile 13.01.2009 tarihinde yürürlüğe giren “Yükseköğretim Kurumları Bütçelerinde Bilimsel Araştırma Projeleri İçin Tefrik Edilen Özel Hesaba Aktarılarak Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Özel Hesabın İşleyişine İlişkin Esas ve Usuller’ e dayanılarak düzenlenmiştir.

Tanımlar

Madde 4 – Bu Yönergede geçen kavramların tanımları aşağıda belirtilmiştir:

a) Üniversite: Bayburt Üniversitesi'dir.

b) Rektör: Bayburt Üniversitesi Rektörü’ dür.

c) Senato: Bayburt Üniversitesi Senatosu' dur.

ç) Yönetim Kurulu: Bayburt Üniversitesi Yönetim Kurulu'dur.

d) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP): Tamamlandığında sonuçları ile alanında bilime evrensel veya ulusal ölçülerde katkı yapması, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması beklenen, Bayburt Üniversitesi içi ve/veya dışı, ulusal ve/veya uluslar arası kurum ya da kuruluşların katılımlarıyla da yapılabilecek bilimsel projelerdir.

e) Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP) Birimi: Bilimsel araştırma projelerinin alımlarının yapılabilmesi, her türlü işlemlerinin yürütülmesi ve koordine edilmesi için Rektörlüğe bağlı olarak kurulan birimdir. BAP Birimi, Rektörün görevlendireceği bir birim sorumlusu ve birim sorumlusuna bağlı tahakkuk, satın alma ve proje işlem gruplarından oluşur.

f) BAP Komisyonu:Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü BAP Birimi tarafından desteklenen araştırma projelerinin her yıl için desteklenme ilkelerini belirleyen ve proje önerilerinin değerlendirilmesi, kabulü, bunlara ilişkin hizmetlerin yürütülmesi, izlenmesi ve kamuoyuna duyurulması görevini gören komisyondur.

g) BAP birimi koordinatörü: BAP Birimi faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumlu öğretim üyesidir.

ğ) BAP Komisyon Başkanı: Rektör veya Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu başkanı olarak görevlendirilen Rektör Yardımcısı’dır.

h) Proje Yöneticisi: Projeyi teklif eden, hazırlanmasından, yürütülmesinden sorumlu olan öğretim üyeleri veya doktora, tıpta uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış Bayburt Üniversitesi mensubu araştırmacıdır.

ı) Araştırmacı: Bilimsel araştırma projesinin yürütülebilmesi için proje yöneticisi tarafından proje ekibinde görevlendirilen elemandır. Yönetici dışındaki araştırmacılar Bayburt Üniversitesi mensubu olmayabilir.

i) Hakem: BAP Komisyonunun proje önerilerinin değerlendirilmesinde görüşlerinden yararlanacağı ilgili alanlarda uzmanlaşmış, Üniversite içinden veya dışından bilim insanlarıdır.

 

İKİNCİ BÖLÜM

Bilimsel Araştırma Projelerinin Kabulü, Değerlendirilmesi, Desteklenmesi ve İzlenmesi

BAP Komisyonu

Madde 5 – Komisyon, Rektör veya görevlendireceği bir Rektör Yardımcısı’nın başkanlığında Enstitü Müdürlerinden ve Senatonun önerisiyle Rektör tarafından görevlendirilen, uluslararası atıf endekslerince taranan dergilerde yayını olan ve/veya yayınlarına bu endekslerce taranan dergilerde atıf yapılan en az üç en çok yedi öğretim üyesinden oluşan bir komisyondur. Komisyon üyeleri, yükseköğretim kurumunda var olan bilim dalları arasında denge gözetilmek suretiyle dört yıl için görevlendirilir. Süresi biten üye aynı yöntemle yeniden görevlendirilebilir. Asli görevleri nedeniyle Komisyonda bulunan üyelerin her ne şekilde olursa olsun esas görevlerinden ayrılmaları halinde Komisyondaki görevleri de kendiliğinden sona erer. Komisyon toplantılarına resmi izin, görevlendirme veya sağlık sorunu gibi yasal bir mazereti olmaksızın bir yıl içerisinde 3 kez katılmayan üyenin görevi kendiliğinden sona ermiş sayılır. Herhangi bir nedenle görevinden ayrılan komisyon üyesinin yerine aynı usul ile yeni bir üye görevlendirilir. Enstitü müdürleri dışındaki komisyon üyeleri; görev, yetki ve sorumluluklarını yerine getirmediklerinin tespit edilmesi halinde, Senatonun önerisi üzerine Rektör tarafından görev süreleri dolmadan görevden alınabilirler.

Madde 6 – Komisyon ilan edilen takvimde belirtilen zamanlarda başkanın yazılı daveti ile toplanır. Bunun dışında gerekli gördüğü hallerde Başkan Komisyonu olağanüstü toplantıya çağırabilir. Komisyon, üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. Komisyon, kararlarını açık oylama ve oy çokluğu ile verir. Oylar eşit olduğu durumda başkanın tarafı çoğunluk kabul edilir. Komisyon Başkanının herhangi bir nedenle toplantıya katılamaması durumunda Komisyon Başkanının belirlediği bir üye toplantıya başkanlık yapabilir.

 

BAP Komisyonununun görev, yetki ve sorumlulukları

Madde 7 – Komisyonun görev, yetki ve sorumlulukları:

a) BAP Komisyonu,  proje başvuru takvimini her yıl ilan etmekle yükümlüdür.

b) Her yıl döner sermaye ve özel bütçeden alınacak paya esas olmak üzere bütçe çalışmasını yapar.

c) Proje destekleme esaslarını ve önceliklerini belirler ve duyurur.

ç) Önerilen, devam eden ve biten araştırma projelerine gerektiğinde bilimsel hakem veya hakemlerin seçilmesi,

d) BAP Komisyonu, Yükseköğretim Kurumları BAP Hakkında yönetmeliğin 7. maddesinde belirlenen hususlar ile bu Yönergede belirlenen ölçütler doğrultusunda sunulan projeleri süresi içinde değerlendirir ve sonuçlandırır.

e) Araştırma projelerinin ara raporların incelenerek projelerin amaç ve programına uygun olarak sürdürülüp sürdürülmediğinin izlenmesini, projelerin amaç ve programına uygun olmadığı ve/veya ara raporların sunulmadığı durumlarda projenin iptal edilebilmesini, proje desteği ile alınan araç, gereç ve donanımın geri istenebilmesini ve proje yöneticisinin değiştirilebilmesini isteyebilir.

f)  Üniversite bilim politikasının oluşturulmasına katkıda bulunur.

g) Araştırma kalitesinin ve araştırmacı sayısının artırılmasına yönelik çalışmalar yapar.
ğ)  Sözleşme, yönerge ve telif maddesine aykırı durumlarda yaptırımları belirler.

h) Proje önerisine uygun yürütülmeyen, başarısız bulunan projelerin devam edip etmemesine karar verir. Gerekli gördüğü hallerde, proje çalışmalarını yerinde inceleyebilir, proje içeriğini, yöneticisini, araştırmacıları, bütçesini ve süresini değiştirebilir veya projeyi iptal edebilir.

BAP Birimi Koordinatörünün Görev ve Sorumlulukları

Madde 8- BAP Birimi koordinatörü bu yönergenin 1. maddesinde belirtilen hizmetlerin yerine getirilebilmesi amacıyla BAP biriminin sevk ve idaresinden sorumludur. Rektör tarafından görevlendirilir. Rektör ve/veya ilgili rektör yardımcısına karşı sorumludur. Görev süresi 2 yıldır. Süresi biten koordinatör aynı usulle yeniden atanabilir. Koordinatör aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) BAP Biriminin program ve faaliyetlerini yönerge ve komisyon kararları doğrultusunda düzenlemek ve yürütmek,

b) Projelerle ilgili duyuruları hazırlamak ve yazışmaları yapmak,

c) BAP birimi ile  BAP komisyonunun faaliyetlerinde iletişim ve koordinasyonu sağlamak,

e) Rektör ve/veya ilgili rektör yardımcısına birim çalışmaları hakkında dönemsel raporlar sunmak,

Bilimsel araştırma projeleri seçiminde dikkate alınacak hususlar

Madde 9 – a) Araştırma projeleri, Üniversitenin uzman elemanı bulunan her bilim dalı ile ilgili olarak, Üniversite Senatosu’nun belirlediği üniversite bilim politikasına veya ülke bilim politikasına uygun konulara öncelik verilerek değerlendirilir ve seçilir. Araştırma projelerinin evrensel ve ulusal bilime, ülkenin teknolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkı sağlaması esastır.

b) Bilimsel araştırma projelerinin seçimi ve desteklenmesinde; temel bilimler içerikli, sonuçları uygulamaya dönük, kaynakları ve faaliyetleri bakımından çok katılımlı, çok merkezli, kurumlar arası, uluslararası ve disiplinler arası nitelikteki projelere öncelik verilebilir.

c) İnsan ve hayvan esaslı çalışmalarda, ilgili etik kurullardan onay alınması zorunludur.

 

Başvuru takvimi

Madde 10 – Bilimsel araştırma projeleri için başvuru takvimi her yıl BAP Komisyonu tarafından belirlenerek ilan edilir.

 

Başvuru ve değerlendirme

Madde 11– a) Bir proje yöneticisi tarafından hazırlanan proje önerisi, Bayburt Üniversitesi BAP Proje Başvuru Formu ve ekleriyle, Bölüm/Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı aracılığı ile  fakültelerde Dekanlıklara, Enstitü, Yüksekokul ve  Araştırma Merkezlerinde ise Müdürlüklere sunulur.

b) Önerilen bilimsel araştırma projelerinin belirlenen formata uygunluğunun ve gerçekleştirilebilirliğinin değerlendirmesi fakültelerde dekanlıklar, Yüksekokul, Enstitü ve Araştırma Merkezlerinde  müdürlükler  tarafından yapılır.

c) Önerilen bilimsel araştırma projelerinin değerlendirilmesi, BAP Komisyonunun tayin ettiği hakemler tarafından gerçekleştirilir.

ç) Değerlendirme yapacak hakem öğretim üyeleri, proje önerisini; özgün olup olmadığını, kullanılan araştırma yöntemini, yönetici ve araştırmacıların varsa konu ile ilgili yayınlarını, proje maliyetini ve harcama (makine–teçhizat, hizmet alımı, sarf malzemesi, yolluk, vb. gider) gerekçelerini dikkate alarak değerlendirir ve raporunu BAP komisyonuna sunar.

ç) Önerilen bilimsel araştırma projelerinin desteklenmesi kararı BAP Komisyonu tarafından verilir. Yurt dışında düzenlenen bilimsel toplantılara katılımı içeren proje başvurularının, söz konusu bilimsel toplantının başlangıç tarihi ile BAP Komisyonu tarafından ilan edilen takvimdeki başvuru döneminin son başvuru tarihi arasında en az bir ay süre gözetilerek yapılması gerekmektedir.

d) Desteklenmesine karar verilen projeler için proje yöneticisi ve BAP Komisyonu tarafından, proje ile ilgili ayrıntıların belirlendiği bir “Araştırma Projesi Destekleme Protokolü” hazırlanır. Projenin uygulamaya geçirilebilmesi, hazırlanan protokolün BAP Komisyonu  adına  Rektör tarafından onaylanmasına bağlıdır.

e) Yeterli ödenek bulunmaması nedeniyle desteklenemeyen proje önerileri, daha sonraki yıllarda değerlendirilmek üzere proje yöneticileri tarafından tekrar sunulabilir.

 Bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi ve izlenmesi

Madde 12 – a) Kabul edilen bilimsel araştırma projesinin yöneticisi, BAP Komisyonuna altı ayda bir geçmiş dönemdeki çalışmalarla ilgili bilgilerin yer aldığı ara raporlar sunar. Ara raporlar BAP Komisyonu tarafından incelenir. Bir yılı aşan projelerin sonraki dilimleri ile ilgili maddi desteğin devamı BAP Komisyonunun olumlu görüşüne bağlıdır. Gelişme raporu (ara rapor) sunulmamış veya olumlu değerlendirilmemiş projeler iptal edilir.
b) Uzun süreli olarak Üniversite dışında görevlendirilen, Üniversiteden ayrılan veya raporlandırılmış hastalık gibi elde olmayan zorunlu nedenlerle yürütülmesi imkânsız hale gelen projeler; proje yöneticisinin gerekçeli başvurusu üzerine BAP Komisyonu tarafından iptal edilebilir veya proje yöneticilerinin yerine ilgili Bölüm Başkanı ve Dekan/Enstitü Müdürü önerisi üzerine BAP Komisyonunca yeni yönetici atanabilir.

c) Kabul edilen projede belirtilen amaç ve gerekçe doğrultusundaki yurt içi ve yurt dışı seyahatle ilgili harcama ve ödemeler, yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak yapılır ve akademik personelin bu seyahatlerde görevlendirilmesi için bağlı bulunduğu Fakülte veya Enstitünün Yönetim Kurulu Kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gerekir.

 

Projenin iptali

Madde 13 – a) Yöneticisi ve/veya ortak araştırmacıların kusurları sonucunda gelişmesi durmuş bir proje, BAP Komisyonu kararı ile iptal edilebilir. İptal kararı Komisyon Başkanı tarafından yazı ile proje yöneticisine bildirilir.

b) BAP Komisyonu, iptal edilen projeler için yapılan ödemeleri ve satın alınan malzemeleri proje yöneticisi ve ortak araştırmacılardan kısmen veya tamamen geri alınır.

c) Yükümlülüklerini yerine getirmemesi nedeniyle projesi iptal edilen bir yöneticiye, iptal tarihinden itibaren bir yıldan 3 yıla kadar değişen sürelerde  projelerde görev verilmez.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Özel Ödenek ve Mali Hususlar

Özel Ödenek

Madde 14 – Özel ödenekler, Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma Projeleri Hakkındaki Yönetmeliğin 11'inci maddesinde tanımlanan hükümlerdir.

 

Madde 15 – BAP ödeneği; proje için gerekli kongre, konferans, sempozyum, çalıştay gibi bilimsel toplantılara katılım ücreti ve harcırahı, vize ücretleri, hizmet alımları, tüketim malları ve malzeme alımları, demirbaş alımları ile büro makineleri alımları ve buna ilişkin diğer giderler için kullanılır.

 

Proje Mutemetleri

Madde 16 -  BAP kapsamında yürütülecek avans ve kredi  işlemlerinde görevlendirilecek  mutemetler,  BAP  Birimi Koordinatörü tarafından atanır.

 

Taşınır Mal Kayıtları

 

Madde 17 – Satın alınan dayanıklı taşınırlar, Taşınır Mal Yönetmeliği gereğince taşınır işlem fişi düzenlenerek yükseköğretim kurumu envanterine alınır ve söz konusu taşınırlar, bunları kullanacak proje yöneticisine ya da belirleyeceği kişiye zimmetlenir. Tüketime yönelik mal ve malzemeler ise doğrudan proje yöneticisinin kullanımına tahsis edilir.

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Projelerin Süresi ve Sonuçlandırılması

Projelerin süresi

Madde 18 – Bilimsel Araştırma Projeleri en çok üç yıl (36 ay) içinde tamamlanır. Proje yöneticisinin talebi üzerine, BAP Komisyonu kararı ile bir yıla kadar ek süre, toplam proje maliyetinin %50’sine kadar ilave kaynak verilebilir.

 

 

 

 

Projelerin sonuçlarının yayınlanması

Madde 19 – Proje sonuçlarının yayınlanmasında aşağıdaki ilkeler uygulanır:

a) Daha önceki BAP projelerinde Fen Bilimleri alanında Bayburt Üniversitesi adresli ve BAP tarafından desteklendiği ifade edilen ve  SCI-Expanded  kapsamındaki dergilerde yayınlanan bilimsel çalışmalar ve Sosyal Bilimlerde ise SSCI/AHCI kapsamındaki dergilerde veya veri tabanlarında taranan hakemli dergilerde yayınlanan her bilimsel çalışma için bir sonraki proje değerlendirmesinde ilave puan verilir.

b) BAP Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen projeler kapsamında gerçekleştirilen her türlü yayınlarda, “Bu çalışma Bayburt Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimince Desteklenmiştir. Proje Numarası: ….” (“This work was supported by Research Fund of the Bayburt University. Project Number: ….”) şeklinde veya benzer anlama gelecek bir ibarenin bulunması zorunludur.

Telif hakları

Madde 20 – Projelerden elde edilen bilimsel sonuçların telif ve fikri mülkiyet hakları Bayburt Üniversitesi’ne aittir. Proje sonuçlarından yapılacak gelir getirici herhangi bir yayın veya uygulama için Bayburt Üniversitesi Rektörlüğü’nden izin alınması zorunludur.

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 21 - Projeler için BAP Koordinasyon Birimince sağlanan makine, teçhizat ve donanımların mülkiyeti birime aittir. Söz konusu makine-teçhizatlar, ilgili proje tamamlanıncaya kadar proje yürütücülerinin kontrol ve kullanımındadır; bunların korunmasından, bakım ve onarımından proje yöneticileri sorumludur. Tamamlanan projelere ait, özellik arz eden makine ve teçhizatlar ise ihtiyaç duyan üniversitemiz araştırmacılarının kullanımına açıktır. BAP Komisyonu, bu tür makine ve teçhizatlarla ilgili olarak, ortak bir alanda kullanıma sunulmaları, başka projelerde kullanılmak üzere geri alınmaları veya gerekli göreceği diğer tasarruflarda bulunmaya yetkilidir.

 

Madde 22 – Projelerle ilgili görevlendirmelerde idari izin yetkisi, görev talebinde bulunan proje personelinin bağlı bulunduğu birime aittir.

 

Madde 23 – Komisyona Proje Yöneticileri tarafından, yürürlükteki projelerden eleman değiştirme, ekleme veya çıkarma talebini içeren başvurular Komisyonca görüşülerek üye tam sayısının salt çoğunluğu ile karara bağlanır.

 

Madde 24 – Yürürlükteki bir projede Proje Yöneticisinin başvurusu üzerine harcama kalemleri arasında aktarma yapılması Komisyonca karara bağlanır.

 

Madde 25 – Üniversite dışı kurumlarca desteklenen projelere komisyonca belirlenecek oranda destek sağlanır.

 

Madde 26 – Bu yönergenin uygulanmasından doğacak her türlü idari uyuşmazlıklar için yapılacak başvuruları incelemeye ve sonuçlandırmaya BAP Komisyonu yetkilidir.

Madde 27 – Bu yönergede yer almayan hususlarda yönergenin dayanağını oluşturan yasa ve yönetmelik hükümleri ile genel hükümler uygulanır.

 

Yürürlük

 

Madde 28 – Bu yönerge, Üniversite Senatosu tarafından kabul edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

Madde 29 – Bu yönerge hükümlerini Üniversite Rektörü yürütür.

Tekil Ziyaret : 1592
Toplam Ziyaret : 7962